टू प्लस गुन्हे पथक    श्री. मनोज पाटील (IPS), पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांचे संकल्पनेतुन गुन्हेगारी कृत्यांवर आळा घालणेसाठी दोन अगर दोनपेक्षा जास्त् गुन्हे दाखल असलेले आरोपी निष्पन्न करून त्यांचेवर लक्ष ठेवुन प्रभावी व योग्य अशी प्रतिबंधक कारवाई केली जावी, जेणे करुन भविष्यातील होणा-या गुन्हयांना आळा घालता येईल व गुन्हयाचे प्रमाण कमी करता येईल यासाठी 06 ऑक्टोंबर 2018 रोजी पासुन “ टू प्लस गुन्हे पथक “ स्थापन करण्यात आले आहे.